my title
Namo-namo Durgay sukh karni

Namo-Namo Ambaydukh harni

Nirankar hai jyoti tymari

Tihu lok phali ujiyari

Shashi lilat mukh mahavishala

Nater lal bhukuti vikrala

Rup matu ko adhik suhavy

Darsh kart jan ati sukh pawy

Tum sansar shakti lay kina

Palan hatu un, dhan deena

Unpurna huyi hag pala

Tum hi adi sundri bala

Parlykal sub Nashan hari

Tum Gauri, Shiv, Shanker payri

Shiv yogi tumhary gun gawy

Bhrama, vishnu, tumhay nit dhaway

Rup Sarswati ko tum dhara

De subudhi Rishi Munn ubhara

Dharyoh rupNarshi ko Amba

Parghat bhai phad kar khamba

Raksha kari parhlad bhchao

Harinakush ko swarg pthao

Lakshmi rup dharo jag mahi

Shri Narayan aung smahi

Shir sindhu main kart vilasa

Dayasindhu dejay man asa

Hinglaz amin tumhi bhawani

Mahima Amit na jat bkhni

Matangi aru dhumavati mata

Bhubnaswari bagla sukhdata

Shri Bharb tara jag tarni

Chin bha bhav dukh Nivarni

Kehari vhan soh Bhawani

Llangurvir chalt augwani

Kar main khapper kharg virajay

Jako dekh kal dhar bhajay

Sohain aster aur trisula

Jatay uthat shatru hiy sula

Nagerkot main tumi virajt

Tihu lok main danka bajat

Shumb -Nishumb danb tum mary

Rakt-Bij shankhn snhary

Mahsasur nupati abhimani

Jahe ag bhar mahi akulani

Rup karal kalika dhara

San sahit tum tehay sanhara

Pari ghandh santan par jub-jub

Bhai shay matu tum tub-tub

Amarpuri aru basab loka

Tub mahima sub rahan ashoka

Jawala main hai jyoti tumhri

Tumhay sada pujay nar nari

Pram bhakti se ho yash gaway

Dukh darindh nikat nahi away

Dhawy tumhy jo nar man layi

Janam-marn tako chut jayi

Yogi sur muni khat pukari

Yog na ho bin shakti tumhri

Shanker achraj tap kino

Kam krodh jeet sub lino

Nisdin dhyan dhro Shanker ko

Khu kal nahi sumro tumko

Shakti roop ko marm na payo

Shakto gayi tab man pachitayo

Shrnagat huyi kirti bkhni

Jai-Jai-Jai Jagdamba bhawani

Bhai parsan adi Jagdamba

Dyi shakti nahi keen bilamba

Moko matu kashat ati ghero

Tum bin kaun hary dukh mero

Asha trushna nipt stawy

Moh mdadik sub binshawy

Shatru nash kijay maharani

Sumiro ikchit tumhay Bhawani

Karo kurpa hay matu dayla

Ridhi sidhi de krhru nihala

Jub jagy jio daya phal paun

Tumharo yash main sada sunau

Durga chilisa jo koyi gaway

Sub sukh mbhog prampad paway

Devidass sharn nij jani

Krhn krupa jagdumba Bhawani

Visit our Virtual Temple : Durga Maa


Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius