Lord Ganesha

Ganesh Mantra

Vakra Tunda Mahaakaarya
Koti Surya Samaprabha
Nirvignwam Kurumedeva
Sarva Karyeshu Sarvadha

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius