Lord Hanuman

Hanuman Mantra

Manojavam Maaroota Toolya Vegam
Jitendriyam Bhoodhimataam Varishtam
Vaatatmajam Vaanar Yookta Mookhyam
Shri Ram Dootam Sharanam Prapadye


Hanuman Chalisa

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius