Santoshi Mata

Santoshi Maa Mantra

Yaa Devi Sarvabhutesu
Santoshi Rupena Samsthitaa
Namastasyei Namastasyei
Namastasyei Namo Namaha

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius