Lord Vishnu and Goddess Luxmi

Vishnu Mantra

Santaakaaram Bhoojagashayanam
Padmanaabham Sooreshwaram
Vishwadharam Gaganashadrisham
Meghavarnam Shoobhangam
Lakshmi Kaantam Kamala Nayanam
Yogibhirdhyaan Gamyam
Vande Vishnu Bhawabhaya Haranam
Sarvalokaika Naatham

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius